De 5 år

Fonden

FONDATS

FOR ETABLERING OG DRIFT AF MODSTANDS OG BESÆTTELSESTIDSMUSEUM I

                                 SKIVE

 

 Fondens formål er at tilvejebringe og bevare materialer, effekter og arkivalier til oprettelse af udstillingssamling/museum, for at belyse tiden fra 1940 til 1945 i Skive og omegn.

 På et møde i Hvitfeldtsgade 23, Skive i marts 2001 har man derfor besluttet at godkende efterstående vedtægt for den selvejende institution (fond) for samlingen.

 

VEDTÆGT

 For ”Fonden for etablering og drift af modstands og besættelsestidsmuseum i Skive”.

 § 1

 Fondens navn er ” De 5 år”.

 Fonden er siftet af:

Peder Fløe Fejerskov

Claus Høvenhoff  ( FORMAND )

Henning Sørensen

Per Skåninng

John Larsen

Michael Vedel

 § 2

 Fondens hjemsted er Skive kommune.

 § 3

 Formålet fremmes gennem indsamling af materialer – herunder beretninger, film, billeder, effekter, konservering og bevarelse af samlingerne og gennemførelse af udstillings- og informationsvirksomhed.

 Hertil kommer tilvejebringelse af det økonomiske grundlag for de nævnte aktiviteters udførelse gennem:

 Gaver

Sponsorater

Arrangementer

Indsamlinger

Andre fonde 

 § 4

 Ved oprettelsen bestod fondens aktiver af indsamlede materialer, der alle er modtaget vederlagsfrit, og som vanskeligt lader sig ansætte til økonomisk værdi, samt et kontant indestående på en bankbog, der på stiftelsesdagen androg kr. 1.000,00.

 Stifterne erklærer på tro og love, at fondens formue efter deres bedste skøn ikke overstiger i alt kr. 5.000,00, samt aktiverne og egenkapital står i rimeligt forhold til formålet.

§5

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

 § 6

 Fonden ledes af et selvsupplerende repræsentantskab, der er dens højeste myndighed.

 Fødte medlemmer er følgende personer:

 Peder Fløe Fejerskov

Claus Høvenhoff (Formand)

Henning Sørensen (Æres medlem)

Alexander Vedel

John Larsen

 Herudover kan optages nye medlemmer, som er bragt i forslag af en repræsentant og godkendt af repræsentantskabet.

 Repræsentantskabet vælger en formand, der er ansvarlig for indkaldelse til den årlige generalforsamling, der afholdes i marts måned, første gang i marts 2001, samt for udfærdigelsen af det i § 7 nævnte årsregnskab.

 Varetagelsen af den daglige drift nedsætter repræsentantskabet et udvalg på 3-5 personer betegnet forretningsudvalget, der under ansvar over for repræsentantskabet træffer afgørelse i alle løbende sager i forbindelse med fondens fysiske drift, og som drager omsorg for tilvejebringelse af de økonomiske midler i forbindelse hermed.

§7

 Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til udgangen af 2001.

 § 8

 Fondens overskud må alene anvendes til at fremme af formålene.

 § 9

 Bestyrelsen kan i enstemmighed foretage ændringer i denne vedtægt – bortset fra bestemmelserne i § 3 og 10. 

Endvidere gælder reglerne i fondslovens § 32.

 § 10

 Ved fondens eventuelle ophør skal dens aktiver samlet og som helhed overdrages en institution, der vil være i stand til at videreføre formålet.

 § 11

 Den selvejende institution er upolitisk.

CVR- nummer 27025560 

Skive, den 15. marts 2001.